Γιάννης Κουτσούκος-Βασίλης Κεγκέρογλου: Τροπολογία για απόσυρση ΦΕΚ παραχώρησης ακινήτων στο Υπερταμείο

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/2258 και άλλες διατάξεις, III) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»

Θέμα: «Κατάργηση των ΦΕΚ  Β’ 2317/19-6-2018 και ΦΕΚ  Β’ 2320/19-6-2018  για την ακύρωση της μεταβίβασης των 10.119 ακινήτων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΤΑΔ Α.Ε.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Υπουργός Οικονομικών  με ανακοίνωση του στις 20-9-2018, καθώς επίσης και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) με ανακοίνωσή της στις 22-9-2018 παραδέχονται πως η λίστα με τους 10.119 ΚΑΕΚ που αντιστοιχούν στα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε.(ΕΤΑΔ Α.Ε.)θυγατρική της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ.6 και άρθρο 209 του Ν. 4389/2016, κατόπιν συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., προέκυψε από μη επεξεργασμένα, μη επικαιροποιημένα και ακριβή στοιχεία, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται ακίνητα που τυγχάνουν ειδικής προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι και λοιπά ακίνητα εκτός συναλλαγής.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι η  Κυβέρνηση δεν  έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των 10.119 ακινήτων, όπως ζητήσαμε με την από 19-9-2018 (Αρ. Πρωτ.:1722) Ερώτηση μας, δημοσιεύματα αναφέρουν πως στην παραπάνω λίστα συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κτίρια κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες, Κέντρα Υγείας, κ.λπ., καθώς και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι, μηεπιδεχόμενα άλλης «αξιοποίησης» κατά τις επιταγές του Ν. 4389/2016  για την ΕΕΣΥΠ Α.Ε., παρά μόνοη χρήση τους από τους πολίτες.

Η αδυναμία των αρμόδιων Κυβερνητικών Οργάνων να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια περιουσία, όπως προκύπτει από τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, είναι προφανής, παρά τα Κυβερνητικά επιχειρήματα, ότι δηλαδή μετά από έλεγχο τα προστατευόμενα ακίνητα δεν θα μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ  Α.Ε., παρότι  συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά ΦΕΚ υποκρυπτόμενα στους αντίστοιχους ΚΑΕΚ (ΦΕΚ 2317 Β’ 19/6/2018 και ΦΕΚ 2320 Β’ 19/6/2018).

Συγκεκριμένα, τα αρμόδια Κυβερνητικά όργανα,  έσπευσαν εντός μόλις 5 ημερών, να αποδεχτούν το από 14-6-2018 έγγραφο αίτημα της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., με την αρχική λίστα των 10.119 ακινήτων χωρίς να εξαντλήσουν τις 60 μέρες προθεσμία του Άρθρου 209 του ιδίου Νόμου (Ν. 4389/2016) που προβλέπει ότι το αίτημα υποβάλλεται με πλήρη φάκελο και εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, άρα χωρίς κανένα έλεγχο.

Επιβάλλεται επομένως, για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας περιουσίας,  η κατάργηση των σχετικών ΦΕΚ,  με τα οποία μεταβιβάστηκαν τα 10.119 ακίνητα  κυριότητας του  Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΤΑΔ Α.Ε..Εφόσον η Κυβέρνηση επιθυμεί την ικανοποίηση του αιτήματος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. για μεταβίβαση ακίνητης  περιουσίας, πέραν αυτής που έχει ήδη εκχωρήσει, αυτό πρέπει να γίνει με βάση την πρόβλεψη του άρθρου 196 παρ. 4 και με τη διαδικασία του άρθρου 209 του Ν. 4389/2016.

Προτεινόμενη Διάταξη

Άρθρο…

Καταργούνται από την δημοσίευσή τους τα Φ.Ε.Κ., Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 2317, 19 Ιουνίου 2018 και Τεύχος Β’Αρ. Φύλλου 2320, 19 Ιουνίου 2018 με τα οποία μεταβιβάστηκαν στην «Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου  Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), 10.119 ακίνητα κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου συνολικού εμβαδού  γης 511.357,451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ., όπως αυτά εξειδικεύονται με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στο σχετικό παράρτημα.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιάννης Κουτσούκος
Βασίλης Κεγκέρογλου